ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
De algemene voorwaarden van PD-Consult hebben steeds voorrang op deze van de medecontractant (klant of opdrachtgever), zelfs indien de bestelling en/of orderbevestiging en/of algemene voorwaarden van de medecontractant andersluidende bepalingen zouden inhouden.
Het plaatsen van een bestelling/orderbevestiging bij PD-Consult impliceert de aanvaarding de algemene voorwaarden.

Artikel 2
Elke factuur dient uiterlijk betaald te worden op haar vervaldatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 % per jaar, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

Artikel 3
Bij niet-tijdige betaling behoudt PD-Consult zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar werkzaamheden op te schorten, dan wel de nog lopende onderlinge overeenkomsten te ontbinden in het nadeel van de medecontractant. Dit gebeurt door kennisgeving van deze wil tot ontbinding bij aangetekend schrijven. De ontbinding gaat in op datum vermeld op het afgiftebewijs van de aangetekende zending.
In geval van ontbinding van de overeenkomst of in geval vanéénzijdige verbreking van een overeenkomst door de medecontractant zal deze laatste van rechtswege gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de waarde (vastgelegd door de goedgekeurde offerte) van de betrokken overeenkomst, met een minimum van € 3000. Dit onverminderd het recht van PD-Consult om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade de forfaitaire schadevergoeding zou overtreffen.

Artikel 4
In het geval de geleverde diensten het ontwerp, ontwikkeling of verbetering van programmatuur betreft, is het de medecontractant niet toegestaan de programmatuur of onderdelen ervante commercialiseren door ze tegen betaling of gratis ter beschikking te stellen aan derden. PD-Consult blijft exclusieve eigenaar van de gemaakte programmatuur, zowel wat betreft de zichtbare als de onzichtbare onderdelen. Inbreuken hierop geven onmiddellijk aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 10.000 euro (jaarlijks te indexeren) per vastgestelde inbreuk. Gegeven het feit dat PD-Consult de onbetwiste eigenaar blijft van de programmatuur geldt dit ook voor de hieraan verbonden onrechtmatig gerealiseerde omzet. Deze zal dan ook integraal overgemaakt worden aan PD-ConsultAfwijking op de bepalingen in dit artikel is slechts toegestaan na schriftelijke overeenkomst tussen PD-Consult en medecontractant.
De eventueel door medecontractant aangeleverde lay-out of gegevensbestandenblijven eigendom van de medecontractant. Verder zal PD-Consult alles in het werk stellen om de ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens of bedrijfsinformatie voldoende te beveiligen en ze ook als vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 5
In het geval de geleverde diensten het ontwerp, ontwikkeling of verbetering van programmatuur betreft, is het de verantwoordelijkheid van de medecontractant te voorzien in goed werkende en goed beveiligde hardware, operating system en/of stuurprogramma’s, conform de voorschriften van de respectieve producenten. Wanneer hier niet aan is voldaan kan PD-Consult niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht of niet functioneren van de programmatuur aangeleverd door PD-Consult, evenmin voor eventuele schade die de medecontractant hierdoor zou oplopen.
PD-Consult stelt alles in het werk om effectieve toepassingen te ontwikkelen. Wanneer medecontractant zijn hardware en/of software omgeving wijzigt (bvb. nieuwe versie van MS Office), kan PD-Consult niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele ontoereikende werking van de door PD-Consult geleverde applicatie. De kosten voor de aanpassingen vallen dan ten laste van de medecontractant.

Artikel 6
Elke betwisting in verband met een prestatie of factuur van PD-Consult moet, op straffe van verval, binnen de acht dagen na, respectievelijk, de prestatie of de factuurdatum schriftelijk meegedeeld worden aan PD-Consult.

Artikel 7
Indien de medecontractant verlies of schade lijdt ten gevolge van een fout van PD-Consult is de aansprakelijkheid van PD-Consultin voorkomend geval beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar zal worden aanvaard en uitbetaald.

Artikel 8
De eventuele ongeldigheid van één of meerdere clausules van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van het contract, van deze algemene voorwaarden als dusdanig of van de andere clausules hiervan.

Artikel 9
Op de door PD-Consult gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (B) en/of het Vredegerecht van Kontich (B) bevoegd. 

Gebruik van deze site

1. Het gebruik van deze site impliceert het akkoord met boven- en onderstaande clausules

2. Alle content van deze website is, tenzij anders vermeld, eigendom van PD-Consult.

3. Gebruiken van afbeeldingen met een bronvermelding die verwijst naar een andere dan deze website gebeuren op eigen risico.

4. Het kopiëren, reproduceren of op gelijk andere wijze verdelen of verspreiden van teksten, inzichten en/of afbeeldingen op deze site is in alle gevallen niet toegestaan. Dit is van toepassing zowel voor extern als intern gebruik. Inbreuken hiertegen geven van rechtswege en zonder enige voorafgaande verwittiging recht op een schadevergoeding van 5000 euro per vastgestelde inbreuk. De schadevergoeding vervangt geenszins de auteursrechten die verschuldigd zijn voor het gebruik van de content van deze website. 

5. Voor aanvragen over tarieven en het gebruik van content van deze website, neem je contact via de contactpagina.